Sông Sài Gòn : phát hiện thithe đàn ông không g.iấy tờ

Posted by

sáng qua Người dân đi câu cá phát hiện 1 t.hi thê’ không giấy tờ tùy thân.

Thông tin là nam, khoảng trên dưới 30t. mặt ph.ân h/uy biến d/ạng rồi ạ