Phù Yên , Sơn La: Vợ chồng var nhau, chồng đăng xuất, vợ nguy kịch

Posted by

Phù Yên , Sơn La : 2 Vợ Chồng đ/âm nhau , Chồng t:ử vo:ng còn Vợ ng:uy k:ịch được đưa đi cấp cứu

Vợ đc chở đi cấp cứu

Chồng TV tại chỗ