Phát hiện 1 thithe đã cứng tại TP. Lạng Sơn

Posted by

Người dân vừa phát hiện 1 t/th.ể nam gjớj tại thôn Đồng Én, Hoàng Đồng, Tp Lạng Sơn..