KCN Hoàng Long -Tp .Thanh Hoá tainan 2 ông cháu đ:ắp chi:ếu, 1 cháu bé n.á.t 2 chân

Posted by

🆘Ngay lúc này: Tai nạn nghiêm trọng đèn xanh 🚦 kcn Hoàng Long-Tp .Thanh Hoá 😪🥹🙏
Ace công nhân lưu ý đi làm nhớ cẩn trọng 🥹🙏
🆘 Đã đ.ắ.p chiếu 🥹🙏
Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 7 người, xe môtô, xe scooter, đường phố và văn bản
Có thể là hình ảnh về 8 người, xe môtô, xe scooter, đường phố và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'D1:02378.72.72.72- D1:02378.72.72.72-0987.666.606 DT:02378.72 0987.666.606 JUNJIN CONCRETE PUMP 3J-H5517 BETONG HOANG TUAN 명성중기 V 너'

Có thể là hình ảnh về 2 người

Có thể là hình ảnh về 5 người, xe scooter, xe môtô và văn bản