Bình Dương: Cả chục mạng trên xe tải xuống 👊 tá lả người ở cây xăng

Posted by

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết '338.077 SLINGOP HINA 500 G1E-040.04'

Nghe bảo bị lụm rồi